1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest Pure Clinical Sp z oo. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 123a (kod pocztowy: 02-017). w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z nami również mailowo pod adresem: [email protected]
 2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi, na podstawie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 3. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • usunięcia swoich danych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawierają przepisy art. 12–23 RODO.
   Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 5. Podanie danych nie jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Administratora z wymogów prawa.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;